ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความชุกของหมู่เลือดเอบีโอและดัฟฟี่ที่พบในผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภัทราพร หงส์ฟ่องฟ้า
คำสำคัญ หมู่เลือดเอบีโอ,หมู่เลือดดัฟฟี่, มาลาเรีย, PCR-SSP, ประเทศไทย
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาตัวอย่างเลือดจากผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียและกลุ่มควบคุมจาก 2 พื้นที่ระบาดของมาลาเรียในประเทศไทยพบว่า หมู่เลือดโอมีความชุกมากที่สุดในตัวอย่างผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรีย หมู่เลือดเอและหมู่เลือดบีมีความชุกที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตัวอย่างที่มีการติดเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลสิพารัม ในบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียและชายแดนไทย-พม่า ตามลำดับ หมู่เลือด FY*A/*A มีความชุกสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ สรุปว่าหมู่เลือดที่แตกต่างกันมีผลต่อการติดเชื้อมาลาเรียที่ต่างกัน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง