ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพด และวิธีการแยกเส้นใยต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติของเส้นใยเปลือกข้าวโพด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัลภา แต้มทอง
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
คำสำคัญ พันธุ์ข้าวโพด;ชั้นเปลือกข้าวโพด;วิธีการแยกเส้นใย;องค์ประกอบทางเคมี;สมบัติของเส้นใย
หน่วยงาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพด และวิธีการแยกเส้นใยต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติของเส้นใยจากเปลือกชั้นนอกและชั้นในของฝักข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 พันธุ์ไฮ-บริกซ์ 3 และพันธุ์เอทีเอส 12 ผลการวิจัยพบว่า เส้นใยที่ได้จากพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพดและวิธีการแยกเส้นใยต่างกัน มีผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเชิงกลต่างกัน พันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสำหรับนำเปลือกไปแยกเส้นใยเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิ่งทอมากที่สุด คือ พันธุ์เอทีเอส 12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพด และวิธีการแยกเส้นใยต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติของเส้นใยเปลือกข้าวโพด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง