ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว หมู่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
คำสำคัญ โครงสร้างต้นทุน;การหว่าน;การดำนา;การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง
หน่วยงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และศึกษาปัจจัยทางด้านต้นทุนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกมากที่สุด(ร้อยละ 87.55) รองลงมาคือ ด้านค่าแรง (ร้อยละ 6.88) และด้านค่าวัตถุดิบ(ร้อยละ 5.58) ตามลำดับ ซึ่งการปลูกข้าวด้วยวิธีดำนามีค่าวัตถุดิบ และค่าแรงสูงกว่าการปลูกข้าวด้วยวิธี การหว่าน แต่มีค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกที่ต่ำกว่าการดำนา และจากผลการวิเคราะห์ปัจัยด้านต้นทุนที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ค่าวัตถุดิบ(X2) ค่าแรง(X3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพาะปลูก(X4) เป็นปัจจัยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิต(Y) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P51%20Eco06.pdf&id=3093&keeptrack=0
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว หมู่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง