ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การได้รับและการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อำไพรัตน์ อักษรพรหม
เจ้าของผลงานร่วม กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
คำสำคัญ การได้รับ;การเข้าถึง;สวัสดิการสังคม;ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
หน่วยงาน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาช่องว่างระหว่างการได้รับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ และความต้องการเพิ่มเติมสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1. มีช่องว่างระหว่างการได้รับกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุ ภาพรวม (ระดับปานกลาง) และรายด้าน ยกเว้นด้านสิทธิตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ โดยด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุมีช่องว่างกว้างที่สุด 2. ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ กองทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ ระบบฐานข้อมูลครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้านเพื่อลดความเครียด ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ยืมอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว รถฉุกเฉินบริการรับส่งผู้สูงอายุผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง เงินสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้ดูแลเพื่อทำกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และคนในครอบครัวมีความเห็นใจ รับฟังความคิดเห็น ให้ความเคารพผู้สูงอายุ ดูแลเอาใจใส่และมีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.innovtalk.com/upload_files/journal/journal_id_34_39.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การได้รับและการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง