ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤษติญา มูลศรี
คำสำคัญ ความพึงพอใจในการทำงาน;ความพูกพันต่อองค์กร;ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน สาขาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษารูปแบบสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากมีความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพความสามารถในการพยากรณ์ อยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับ โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง(R2)คิดเป็นร้อยละ 61.7 ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาที่มีค่าร้อยละ 40 ขึ้นไป และมีอิทธิพลเส้นทางของโมเดล คือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและกลุ่มทีมงาน มีอิทธิพลทางตรงไปยังความพึงพอใจในการทำงานเป็นอับดับที่1 (DE=0.978)สภาพการทำงานได้แก่ สถานที่ทำงาน ห้องทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความปลอดภัย เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และมีกฎระเบียบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีอิทธิพลไปยังความพึงพอใจในการทำงานเป็นอันดับที่ 2 (DE=0.548) ผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้า มีอิทธิพลทางตรงไปยังความพึงพอใจในการทำงานเป็นอันดับที่ 3 (DE=0.521) และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทำงาน มีอิทธิพลตรงไปยังความผูกพันต่อองค์กร(DE=0.785)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/124282/94249
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง