ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภานุวัฒน์ ขันจา
คำสำคัญ ฐานข้อมูลเกษตรกร;ทุเรียนหลงลับแล;กลไกการตลาด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร และหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในกลไกการตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบระบบฐานข้อมูลสามารถแยกเป็นโปรแกรมย่อย 8 โมดูล คือ1. โมดูลบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก 2. โมดูลจัดการพื้นที่แปลงเพาะปลูกทุเรียน 3. โมดูลจัดการข้อมูลผลผลิตทุเรียนรายปี 4. โมดูลรายงานผลและติดตามข้อมูล 5. โมดูลรายงานเอกสารและสิ่งพิมพ์เอกสาร 6. โมดูลระบบจัดการข้อมูลสำหรับสมาชิกระบบ 7. โมดูลจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ และ 8.โมดูลระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการใช้ระบบ ส่วนด้านการออกแบบแอปพลิเคชันสามารถแบ่งกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ 1). ผู้บริหารข้อมูล 2). ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม 3). เกษตรกร และ 4). บุคคลทั่วไป ผลการพัฒนาระบบมีความสมบูรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถใช้งานได้ทุกโมดูลและมีเสถียรภาพในการประมวลผล และผลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/159384/137741
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง