ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิสู่ศิลปะแบบจัดวางที่มีปฏิสัมพันธ์กับการรับรู้ของมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนพล จุลกะเศียน
คำสำคัญ จักรวาลวิทยา;วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ;ศิลปะแบบจัดวาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวจักรวาลวิทยาในแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก และในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลด้านการรับรู้ของมนุษย์ในด้านการมองเห็น การได้ยินและทางกาย และนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และสร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบศิลปะจัดวางที่ให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ รวมถึงเพื่อหาข้อค้นพบของด้านความเข้าใจในมุมมองการรับรู้ที่แตกต่างกันของผู้คนในสังคมปัจจุบันต่อเนื้อหาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


จักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิสู่ศิลปะแบบจัดวางที่มีปฏิสัมพันธ์กับการรับรู้ของมนุษย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง