ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Distance Based Paper Device Combined with Headspace Extraction for Determination of Cyanide
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Papichaya Khatha
เจ้าของผลงานร่วม Thanyarat Phutthaphongloet, Phenphitcha Timpa, Benjawan Ninwong, Kamolwich Income, Nalin Ratnarathorn and Wijitar Dungchai
คำสำคัญ distance-based paper device
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย We report for the first time a distance-based paper device based on gold/silver core shell nanoparticles (Au@Ag NPs) for a simple, inexpensive, instrument-free, and portable determination of cyanide by the naked eye. Au@Ag NPs immobilized on a paper channel were etched by cyanide ions so that a yellow color band length of Au@Ag NPs is proportional to a decrease in the cyanide concentration. Quantification is achieved by measuring color length, thus eliminating the need to differentiate hues and intensities by the user, and the processing data of each imaging device. Moreover, the paper-based headspace extraction was combined with the distance-based paper device toimprovethesensitivity. Theenrichmentfactorwasfoundtobe30-foldandthelinearitywasfound in the range 0.05–1 mg L−1. The naked eye detection limit was 10 µg L−1 where the World Health Organization (WHO) have regulated the maximum level of cyanide in drinking water as 70 µg L−1. Our proposed device also showed no interference from common cations and anions presenting in seawater and waste water including thiocyanate, chloride. Finally, our device has been successfully applied to determine cyanide ions in seawater, drinking water, tap water and wastewater providing satisfactory precision and accuracy.
ข้อมูลเพิ่มเติม ้้้http://thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Distance Based Paper Device Combined with Headspace Extraction for Determination of Cyanide is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง