ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรนุช สีหามาลา
เจ้าของผลงานร่วม หนูเดือน สาระบุตร , พรประภา ชุนถนอม , ศุภชัย ภูลายดอก
คำสำคัญ แมลงกินได้;แมลงสะดิ้ง;กรดไขมันที่จำเป็น;กรดไขมันลิโนเลอิค;คุณค่าทางโภชนาการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของแมลงที่บริโภคได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ แมลงสะดิ้ง จิ้งหรีด แมลงกินูน แมลงตับเต่า แมลงกระชอน แม่เป้ง แมลงดานา มดแดง แมลงแคง และดักแด้ไหม พบว่า แมลงสะดิ้งมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับร้อยละ 59.7 โดยน้ำหนักแห้ง ส่วนดักแด้ไหมมีปริมาณโปรตีนต่ำที่สุดคือมีค่าเท่ากับร้อยละ 38.9 โดยน้ำหนักแห้ง ปริมาณไขมันของแมลงพบว่า มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 6.4-29.6 โดยน้ำหนักแห้งแมลงทุกชนิดพบว่า มีกรดไขมันที่จำเป็น โดยกรดไขมัน linoleic acid และ α-linolenic acid มีค่าอยู่ระหว่าง 88.63-1970.29 และ 42.01-1537.99 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่างตามลำดับ พบว่า แมลงตับเต่ามีปริมาณกรดไขมัน Linoleic acid สูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 1970.29 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่าง ส่วนจิ้งหรีดมีปริมาณกรดไขมัน α-linolenic acid สูงที่สุดคือ มีค่าเท่ากับ 1537.99 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่าง แมลงเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนและกรดไขมันที่จำเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/159288/115210
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง