ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน: พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดอกรัก มารอด
เจ้าของผลงานร่วม สราวุธ สังข์แก้ว , ประทีป ด้วงแค , สำเริง ปานอุทัย , สมชาย อ่อนอาษา , บุญมา ดีแสง , ต่อลาภ คำโย
คำสำคัญ การบริการของระบบนิเวศ;การฟื้นฟูป่า;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ผลผลิตรองของป่า
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณค่าและการบริการของระบบนิเวศ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าจากอดีตถึงปัจจุบัน ร่วมกับการศึกษาความหลากหลายพืชพรรณและสัตว์ป่า รวมถึงลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ พบว่า ศักยภาพหน้าที่และการบริการของระบบนิเวศสูงขึ้นเมื่อพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการให้ประโยชน์ (provision services) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านการควบคุม (regulation services) ที่ช่วยป้องกันน้ำไหลบ่าช่วงน้ำหลาก และให้น้ำแก่ชุมชนช่วงฤดูแล้ง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน: พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง