ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับตัวพุทธศาสนาในอีสานท่ามกลางการแพร่กระจายแนวคิดแบบพระสายวัดป่าธรรมยุติกนิกาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีระพงษ์ มีไธสง
คำสำคัญ การปรับตัว;พุทธศาสนาในอีสาน;การแพร่กระจาย;ธรรมยุติกนิกาย
หน่วยงาน สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิเคราะห์ถึงการปรับตัวพุทธศาสนาในอีสานท่ามกลางการแพร่กระจายแนวคิดแบบธรรมยุติกาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้เครื่องมือคือการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 36 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ธรรมยุติกนิกายเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อแพร่กระจายไปยังหัวเมืองอีสานซึ่งมีพุทธศาสนาแบบชาวบ้านอีสานอยู่ก่อนแล้ว ภายใต้การสนับสนุนจากกลไกรัฐไทย ทำให้แนวคิดแบบธรรมยุติกนิกายโดยการนำของพระสายวัดป่าได้รุกคืบมายังดินแดนอีสานส่งผลต่อพุทธศาสนาแบบอีสานอย่างมาก จนนำไปสู่การปรับตัวทั้งในแง่ของการเผชิญหน้าจนนำไปสู่ความตึงเครียดหลายพื้นที่ในอีสาน เกิดการต่อรองและการช่วงชิง และการโต้แย้ง เพื่อตอบโต้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเกิดการประนีประนอมจนนำไปสู่การปรับตัวเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของพุทธศาสนาแบบอีสาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/164958/137418
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การปรับตัวพุทธศาสนาในอีสานท่ามกลางการแพร่กระจายแนวคิดแบบพระสายวัดป่าธรรมยุติกนิกาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง