ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของชนิดและช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดินที่ใช้ปลูกข้าว (Effects of type and timing of organic fertilizer application on rice growth and nitrogen availability in paddy soil)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาสินี สืบสวน
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุกัญญา แย้มประชา
คำสำคัญ ปุ๋ยอินทรีย์, ดินนา, การบ่มดิน, การปลดปล่อยไนโตรเจน, การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การแบ่งใส่ปุ๋ย 2 หรือ 3 ครั้งตามระยะปักดำ แตกกอ และสร้างรวงอ่อน ทำให้องค์ประกอบของผลผลิตและผลผลิตไม่ต่างจากการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวที่ระยะปักดำ การใส่ปุ๋ยร่วมกันระหว่างปุ๋ยหมักและปุ๋ยมูลโค ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่ต่างจากการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยมูลโคเพียงอย่างเดียว แต่การใส่ปุ๋ยหมักที่ระยะปักดำเพียงครั้งเดียว มีเเนวโน้มให้น้ำหนักเมล็ดที่ความชื้น 14 เปอร์เซนต์มากกว่ารูปแบบการใส่ปุ๋ยอื่นๆ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของชนิดและช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดินที่ใช้ปลูกข้าว (Effects of type and timing of organic fertilizer application on rice growth and nitrogen availability in paddy soil) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง