ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการให้คะแนนผังงานสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิจิตร ชะโลปถัมภ์
เจ้าของผลงานร่วม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ วิธีการให้คะแนนผังงาน;การให้คะแนนแบบแยกส่วน;การให้คะแนนแบบทั่วไป;ผังงาน
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดการจากวิธีการให้คะแนนจากโครงสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน ที่ออกแบบไว้ 7 ขั้นตอน เป็นแนวทางการพัฒนาวิธีการให้คะแนนผังงานที่พัฒนาขึ้น ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีตามแบบผสานวิธีหลายขั้นตอน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพนำการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการออกแบบ Instrument-Development Design มีรูปแบบการประเมินให้คะแนนผังงาน 3 รูปแบบ และพัฒนาเป็นโปรแกรมกรอบการประเมินแบบออนไลน์พร้อมคู่มือ เพื่อความสะดวกในการประเมินและความถูกแม่นยำของการให้คะแนน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาวิธีการให้คะแนนผังงานสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง