ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บล็อกเชน เพชรฆาตคอรัปชั่น (BLOCKCHAIN – A CORRUPTION KILLER)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
คำสำคัญ บล็อกเชน;คอรัปชั่น;ความโปร่งใส;สามารถตรวจสอบได้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยขีดความสามารถของประเทศไทยแบบยั่งยืน ซึ่งอันดับขีดความสามารถของประเทศไทยจัดอยู่ในระดับกลางของโลกโดยสถาบันชั้นนำต่างๆ โดยไม่สามารถขยับขึ้นไปในระดับที่ดีขึ้นได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการคอรัปชั่นและการฉ้อฉลที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานจนมีความเชื่อว่าไม่มีทางกำจัดได้ แม้ว่าเริ่มมีการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 มีการออกกฎหมาย จัดตั้งองค์กรและมาตราการ รวมทั้งกลไกการตรวจสอบมากมาย แต่นับวันการทุจริตในภาครัฐมีแต่จะมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชน ได้เกิดความร่วมมือเพื่อการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แม้จะเห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นแต่การคอรัปชั่นได้กลายเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยโครงสร้างของเทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกรรมทางการเงินจึงไม่เพียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่ยังมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกครั้งที่มีธุรกรรมการเงินเกิดขึ้น จะมีการบันทึกในระบบที่ทุกคนเห็นได้ในทันที ทั้งจำนวนเงิน วัน เวลา สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และใครก็ไม่สามารถทำการลบบันทึกออกจากระบบได้ รัฐบาลในหลายประเทศจึงได้ตัดสินใจนำบล็อกเชนมาใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ รวมทั้งเพื่อกำจัดคอรัปชั่นจนประสบความสำเร็จเช่นกลุ่มประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ บทความฉบับนี้ได้นำเสนอข้อมูล บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเริ่มให้การศึกษาบล็อกเชนกับประชาชน พัฒนาระบบและนำมาใช้ ฐานของระบบบล็อกเชนควรเป็นแบบร่วมของทุกชุมชนโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมวางระบบและเป้าประสงค์ให้ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำจัดการโกงและฉ้อฉล ถึงเวลาของบล็อกเชนแล้วที่จะกำจัดคอรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/vi6tm70y7j4gw4o4so.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


บล็อกเชน เพชรฆาตคอรัปชั่น (BLOCKCHAIN – A CORRUPTION KILLER) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง