ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผู้บริโภคยุคเจเนอเรชัน Y และความตั้งใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ Apple IPhone X ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุย เลอ
เจ้าของผลงานร่วม ศุภรา คภะสุวรรณ
คำสำคัญ คุณค่าตราสินค้า;การรับรู้ตราสินค้า;ค่านิยมทางสังคม;โทรศัพท์อัจฉริยะ;ความตั้งใจซื้อ
หน่วยงาน สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคยุคเจเนอเรชัน Y อาจพิจารณาเมื่อพวกเขามีความตั้งใจที่จะซื้อโทรศัพท์อัจฉริยะ Apple iPhone X ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า ความรู้สึกว่าตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเองของลูกค้า คุณค่าตราสินค้า รูปลักษณ์การออกแบบโทรศัพท์และคุณสมบัติต่าง ๆ ความคุ้มค่า และค่านิยมทางสังคม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าค่านิยมทางสังคมและคุณค่าตราสินค้าเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากโดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อโทรศัพท์อัจฉริยะ iPhone X ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า ความรู้สึกว่าตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเองของลูกค้า รูปลักษณ์การออกแบบโทรศัพท์และคุณสมบัติต่าง ๆ และความคุ้มค่า ไม่มีผล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/lgyxq8arv6ogc8gg44.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผู้บริโภคยุคเจเนอเรชัน Y และความตั้งใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ Apple IPhone X ในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง