ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำหนดนโยบายการวางแผนผังและควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อลดระยะเวลาวงรอบใน การจัดเก็บในศูนย์กระจายสินค้าแบบการค้าสมัยใหม่ กรณีศึกษา: ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จัตตาฬี อิ่มเอิบ
เจ้าของผลงานร่วม วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
คำสำคัญ ตำแหน่งการจัดวางสินค้า;สมการการหาตำแหน่งการวางสินค้า;สินค้าคงคลัง
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การกำหนดนโยบายการวางแผนผังและควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อลดระยะทางในการจัดเก็บกรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อปรับปรุงการวางแผนผังการจัดวางสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดวางสินค้า จากกรณีศึกษาพบว่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดการจัดวางตำแหน่งการวางสินค้าในสภาพปัจจุบันที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้ระยะทางในการเคลื่อนที่ไปหยิบหรือเก็บสินค้ามากกว่าระยะทางการจัดเก็บขั้นต่ำ เพื่อปรับปรุงตำแหน่งการจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตำแหน่งการจัดวางสินค้าใหม่โดยเป็นการจัดเก็บแบบผสมผสานระหว่างการจัดเก็บแบบคงที่ตามประเภทสินค้าและการจัดเก็บแบบไม่คงที่ที่ไม่กำหนดตำแหน่ง และออกแบบตำแหน่งการวางคลังสินค้าเพื่อช่วยในการบอกตำแหน่งการวางสินค้า จากการปรับปรุงแผนผังการจัดวางสินค้าทำให้เกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีระยะทางในการเคลื่อนที่ไปหยิบหรือเก็บสินค้าลดลง 42 % ต่อเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thaivcml.utcc.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/Thai-VCML-Vol-9-No-2-2016.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การกำหนดนโยบายการวางแผนผังและควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อลดระยะเวลาวงรอบใน การจัดเก็บในศูนย์กระจายสินค้าแบบการค้าสมัยใหม่ กรณีศึกษา: ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง