ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศยามล เอกะกุลานันต์
คำสำคัญ พฤติกรรมการทำงาน;หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;การขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัว;การขัดเกลาทางสังคมจากองค์การ;สมดุลระหว่างงานและชีวิต;ประสิทธิผลของงาน;การบรรลุความสำเร็จในชีวิต;วิถีชีวิตแบบทางสายกลาง;โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หน่วยงาน ภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า (1) แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากการปรับมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2) วิถีชีวิตแบบทางสายกลาง การขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัว การขัดเกลาทางสังคมจากองค์การส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลทางตรงต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิต 4)การขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวและสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่งผลต่อการบรรลุความสำเร็จในชีวิต และ 5)การขัดเกลาทางสังคมในองค์การและพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/oajjib4s24gwwcs8cs.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง