ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Design, Syntheses and Anti-Multidrug Resistant Bacteria Analyses of Derived Lugdunin Cyclic Peptide
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปกรณ์ศิริ สนธิศิริ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุมาศ ทองอยู่
คำสำคัญ Lugdunin, Antibiotic, Superbug, Cyclic peptide
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการออกแบบและสังเคราะห์สารสังเคราะห์ lugdunin และอนุพันธ์ของ lugdunin ขึ้นมาได้สำเร็จ โดยดำเนินการสังเคราะห์ผ่านเทคนิค solid phase peptide synthesis ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้นั้นมีจำนวน 6 ชนิดคือ (1) NH2-(D)Val-Val-Thiazolidine-(D)Val-Trp-(D)Leu-Val-OH, (2) native lugdunin, (3) NH2-(D)Val-(D)Val-Trp-(D)Leu-Val-OH, (4) cyclo-dimerized(D)Val-(D)Val-Trp-(D)Leu-Val, (5) mutant linear lugdunin (cysteine) และ (6) mutant cyclic lugdunin (cysteine)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง