ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพดล เชาวนกุล
เจ้าของผลงานร่วม ก้องภพ ลาลุน , ชนาธิป บุตรบุญ
คำสำคัญ ไฮโดรโปนิกส์;แอนดรอยด์;กรด-ด่าง;อุณหภูมิ;สารอาหาร
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบควบคุมความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ฮาร์ดแวร์ออกแบบโดยเลือกใช้บอร์ด Arduino ในการเขียนโปรแกรม ส่วนของการควบคุมความเป็นกรด-ด่าง จะใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง(Analog pH Meter Pro)ในการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำที่มีธาตุอาหารละลายอยู่ เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบว่าสารละลายธาตุอาหารมีค่าเป็นกรด ระบบจะสั่งให้รีเลย์เปิดสวิตซ์ให้โซลินนอยด์วาล์วเพิ่มค่าความเป็นด่างทำงาน เพื่อปรับค่าให้เป็นกลาง และเมื่อพบว่าสารละลายธาตุอาหารมีค่าเป็นด่าง ระบบจะสั่งรีเลย์เปิดสวิตซ์ให้โซลินนอยด์เพิ่มความเป็นกรดทำงาน เพื่อปรับค่าให้เป็นกลาง ส่วนของการควบคุมอุณหภูมิจะใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ(ไอซีดิจิตอลเบอร์ DS18b20) ในการตรวจวัดค่าอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิเกิน 30 องศา ระบบจะสั่งให้รีเลย์เปิดสวิตซ์ให้ปั้มน้ำพ่นหมอกทำงานเพื่อลดอุณหภูมิ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผักไฮโดรโปนิกส์ พบว่า ระบบสามารถตรวจสอบค่าจากเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ และสามารถควบคุมการทำงานของโซลินนอยด์วาล์วและปั้มน้ำพ่นหมอกได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-1-10-66-71.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง