ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มงคล ณ ลำพูน
เจ้าของผลงานร่วม จงกลนี ลิ้มประภัสสร , จินตนา เกิดลาภี , ศศินันท์ ศาสตร์สาระ
คำสำคัญ ระบบรับสมัคร;คอร์สบริการวิชาการ;ระบบสมัครออนไลน์
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบสมัครอบรมออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และหาประสิทธิภาพระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนประกอบหลักของระบบ 3 ส่วนคือ 1). Database System & Administration System เป็นส่วนของระบบฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการข้อมูลของระบบ 2). Authentication System เป็นส่วนที่ทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ของผู้ใช้ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้าไปใช้งานภายในเว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลของโครงงานนักศึกษา 3).User เป็นส่วนของกลุ่มผู้ที่ใช้เข้ามาใช้งานในระบบที่ประกอบด้วย การลงทะเบียนเข้ารับบริการวิชาการ การอนุมัติการลงทะเบียนเข้าอบรม การจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานของระบบที่มีความแตกต่างกันของผู้ใช้ระบบ 2. ผลการหาประสิทธิภาพระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ พบว่า กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มผู้พัฒนาระบบและกลุ่มผู้ใช้งานเห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีทั้งโดยรวมและรายด้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/115349/89150
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง