ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะโครงร่าง ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ที่สัมพันธ์กับลักษณะปริมาณน้ำนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วุฒิไกร บุญคุ้ม
เจ้าของผลงานร่วม วิโรจน์ ภัทรจินดา , ปาริชาต คำฤาชา , มนต์ชัย ดวงจินดา
คำสำคัญ ลักษณะโครงร่าง;ปริมาณน้ำนม;โคนมลูกผสมโฮลสไตน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ข้อมูลลักษณะโครงร่างและน้ำนมจากโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ของสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 124 ตัวถูกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลลักษณะโครงร่าง 10 ลักษณะได้แก่ ความสูง ความลึกลำตัว ความกว้างสะโพก ความกว้างเต้านม ความสูงเต้านม ความยาวหัวนม มุมสะโพก ความลึก เต้านม การจัดวางขาหลัง มุมกีบ ถูกแปลงให้อยู่ในรูปคะแนนในระบบ score 9 ทำการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนด้วยเทคนิค EM-REML ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลักษณะโครงร่างของร่างกาย ที่อาจแสดงถึงการให้ผลผลิตน้ำนมยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ความกว้างของเต้านมด้านหลัง (RUW) และความสูงของเต้านมด้านหลัง (RUH) ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะโครงร่างมีค่าอยู่ในช่วง 0.07-0.60 อย่างไรก็ตามจากค่าดัชนีโครงร่างและลักษณะการให้น้ำนม แสดงให้เห็นการคัดเลือกโคนมที่มีลักษณะโครงร่างของร่างกายที่ดี ร่วมกับสามารถให้ผลผลิตน้ำนมสูงมีความเป็นไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=871.pdf&id=754&keeptrack=15
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะโครงร่าง ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ที่สัมพันธ์กับลักษณะปริมาณน้ำนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง