ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยสายพันธุ์สังเคราะห์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หนึ่งฤทัย พรหมวาที
เจ้าของผลงานร่วม บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , วุฒิไกร บุญคุ้ม , มนต์ชัย ดวงจินดา
คำสำคัญ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทย;ไก่พันธุ์สังเคราะห์;ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม;การเจริญเติบโต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่ลูกผสมพื้นเมืองสายพันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ แก่นทอง มุกอีสาน สร้อยนิล และสร้อยเพชร โดยใช้ข้อมูลลักษณะน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักเมื่ออายุ 4, 8, 12 และ 14 สัปดาห์ ความยาวรอบอกที่ 14 สัปดาห์ และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ในช่วง 0-4, 0-8, 0-12 และ 0-14 สัปดาห์ ประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมโดยวิธี REML ด้วยโปรแกรม BLUPF90 Chicken PAK2.5 พบว่า ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ทั้ง 4 สายพันธุ์ มีค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักแรกเกิดสูง (0.64-0.73) น้ำหนักตัวเมื่ออายุ 4, 8, 12 และ 14 สัปดาห์ และ ADG 0-4, 0-8, 0-12 และ 0-14 สัปดาห์ มีค่า ปานกลางถึงสูง (0.22-0.68) และความยาวรอบอกมีค่าต่ำถึงสูง (0.12-0.42) ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่าง น้ำหนักแรกเกิดกับน้ำหนักเมื่ออายุ 14 สัปดาห์, ADG 0-14 และความยาวรอบอกพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกใน ระดับต่ำถึงปานกลาง (0.14-0.50) ดังนั้นลักษณะการเจริญเติบโตทุกลักษณะ สามารถที่จะคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมให้เพิ่มสูงขึ้นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=851.pdf&id=752&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยสายพันธุ์สังเคราะห์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง