ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาระดับเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ที่เหมาะสมในลักษณะปริมาณน้ำนม วันท้องว่าง และอายุเมื่อคัดทิ้งในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมสุข พวงดี
เจ้าของผลงานร่วม มนต์ชัย ดวงจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม
คำสำคัญ ปริมาณน้ำนม;จำนวนวันท้องว่าง;อายุเมื่อคัดทิ้ง;โคนม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การตรวจหาระดับเลือดโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ที่เหมาะสมของลักษณะปริมาณน้ำนมปรับที่ 305 วัน, จำนวนวันท้องว่าง และอายุเมื่อคัดทิ้ง ระดับเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1) ≤75.0, 2) 75.1 ถึง 87.5, 3) 87.6 ถึง 93.75, 4) 93.76 ถึง 99.0 และ 5) 100 เปอร์เซ็นต์โฮลสไตน์ โมเดล ตัวสัตว์โดยวิเคราะห์ทีละลักษณะ และค่า องค์ประกอบความแปรปรวนถูกประมาณโดยวิธี restricted maximum likelihood (REML) ส่วนค่าการผสมพันธุ์ประเมินด้วยเทคนิค best linear unbiased prediction (BLUP) ผลการศึกษาพบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมปรับที่ 305 วัน วันท้องว่าง และอายุเมื่อคัดทิ้ง มีค่าเท่ากับ 0.23, 0.03 และ 0.09 สำหรับค่าเฉลี่ยการผสมพันธุ์ของลักษณะปริมาณน้ำนมปรับที่ 305 วัน และวันท้องว่างมีค่าสูงขึ้นตามระดับสายเลือดโฮลสไตน์ ในขณะที่อายุเมื่อคัดทิ้งกลับต่ำลง ยกเว้นกลุ่มระดับเลือดโฮลสไตน์พันธุ์แท้ ดังนั้นพิจารณาค่าเฉลี่ยค่าการผสมพันธุ์ของแต่ละลักษณะร่วมกัน พบว่าโคนมที่มีระดับเลือดโฮลสไตน์ที่เหมาะสม ควรอยู่ในช่วง 87.6 ถึง 93.75 เปอร์เซ็นต์โฮลสไตน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=801.pdf&id=747&keeptrack=30
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาระดับเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ที่เหมาะสมในลักษณะปริมาณน้ำนม วันท้องว่าง และอายุเมื่อคัดทิ้งในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง