ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กมล ฉวีวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม วิศาล ศรีสุริยะ , วโรชา จำปารัตน์ , แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
คำสำคัญ MC4R;ลักษณะทางเศรษฐกิจ;สุกร
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรที่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ โดยกรมปศุสัตว์ในสุกรพันธุ์ดูร็อค ลาร์จไวท์ แลนด์เรซ เปียแตรง ปากช่อง 2 ปากช่อง 3 ปากช่อง 4 ปากช่อง 5 และเชียงใหม่ 1 จำนวน 956 ตัว นำ DNA ที่สกัดจากเลือดมาเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนของยีน MC4R ด้วยปฏิกิริยา PCR นำชิ้น DNA ที่ได้ไปตัดด้วยเอนไซม์ TaqI เพื่อตรวจสอบลักษณะพันธุกรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ของอัลลีลของยีน MC4R และวิเคราะห์ disequilibrium ของลักษณะพันธุกรรม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะพันธุกรรมกับข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจที่ได้จากการทดสอบพันธุ์คือ อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ปริมาณอาหารที่กิน ความหนาไขมันสันหลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน และอายุเมื่อน้ำหนัก 90 กก. โดยใช้ General Linear Model (GLM) พบว่า สุกรแทบทุกพันธุ์มีการกระจายของลักษณะพันธุกรรมเป็นไปตามกฏสมดุลย์ของฮาร์ดี้-ไวน์เบิร์ก ยกเว้นสุกรพันธุ์ดูร็อค ลักษณะพันธุกรรมของยีน MC4R ทั้ง 3 รูปแบบไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะ ADG, BF, LEA, FI และ Age90 ในสุกรทุกพันธุ์ ยกเว้นลักษณะ FCR และพบว่าอิทธิพลของลักษณะพันธุกรรม MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลจากชนิดพันธุ์ของสุกร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=751.pdf&id=742&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง