ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วโรชา จำปารัตน์
เจ้าของผลงานร่วม กมล ฉวีวรรณ , วิศาล ศรีสุริยะ
คำสำคัญ สุกรพันธุ์ปากช่อง 2;ความแปรปรวน;ลักษณะทางเศรษฐกิจ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 2 จากสุกรจำนวน 271 ตัว เป็นชั่วอายุที่ 4 จำนวน 131 ตัว และชั่วอายุที่ 5 จำนวน 140 ตัว นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบลีสสแควร์ พบว่าสุกรพันธุ์ปากช่อง 2 มีอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย เท่ากับ 762.63 กรัม/วัน, 2.75 และ 0.79 เซนติเมตร จากการศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจระหว่างชั่วอายุที่ 4 และชั่วอายุที่ 5 ของ ADG FCR และ BF เท่ากับ 8,449.1760 และ 7,610.9571, 0.0995 และ 0.0712, 0.0333 และ 0.0261 จากการเปรียบเทียบสัดส่วนของความแปรปรวน โดยใช้วิธี Hartley ratio พบว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละลักษณะระหว่างชั่วอายุ 4 และ 5 ของ ADG และ BF ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสุกรพันธุ์ปากช่อง 2 สามารถถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นลูกหลานได้อย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=721.pdf&id=739&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง