ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดตรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
เจ้าของผลงานร่วม กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
คำสำคัญ ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP);เครือข่ายสังคมออนไลน์;จังหวัดตรัง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าบน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ในจังหวัดตรัง โดยแบ่งกระบวนการ ถ่ายทอดความรู้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การดำเนินงานช่วงต้น คือ การฝึกอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้ใน การทำการค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก การดำเนินงานช่วงกลาง คือ การให้ผู้ประกอบการลงมือปฏิบัติและให้ คำแนะนำโดยผู้ดำเนินโครงการ และช่วงปลาย คือ การติดตามผลการดำเนินงาน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดตรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง