ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศราวุธ คงยืน
คำสำคัญ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน;ยุติธรรมทางเลือก;ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย;สำนักงานยุติธรรมจังหวัด;การอำนวยความยุติธรรมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานชุมชน;Community Justice Center;การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กระทรวงยุติธรรมผลักดันการอำนวยความยุติธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยการขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ อปท. จำนวน 7,783 แห่ง ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. ที่ต้องสนับสนุนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน และคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 322/2559 เรื่องการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้กำหนดให้ปลัดอำเภอประจำตำบลทำหน้าที่ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจากเดิมจะมีการเลือกกันเองของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนทำให้ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง