ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำหนดมาตรฐานราคาซื้อขายโคในตลาดนัดโค – กระบือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมพร ดวนใหญ่
คำสำคัญ ตลาดนัดโค – กระบือ;การกำหนดมาตรฐานราคาซื้อขายโค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การกำหนดมาตรฐานราคาซื้อขายโคในตลาดนักโค-กระบือ ใช้วิธีการสำรวจโคที่มีการซื้อขายในตลาด และโคที่มีการชำแหละในโรงฆ่าในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำมากำหนดมาตรฐานราคาซื้อขายโคในตลาดนัดโค–กระบือ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโคในตลาดนัด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานราคาซื้อขายโคในตลาดนัดโค-กระบือ ผลการศึกษาพบว่าโคที่ตกลงราคาซื้อขายแล้ว เมื่อนำมาชั่งน้ำหนักมีราคาโค/นน. โคมีชีวิต เท่ากับ 23.95, 22.95, 23.39, 24.76, 27.81 และ 30.01 บาท/กก. เมื่อแบ่งตามคะแนนร่างกายเกรด 1-6 โคลูกผสมพันธุ์บราหมัน และโคพื้นเมืองที่มีค่าคะแนนร่างกายสูงหลังการชำแหละได้เปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงกว่าโคกลุ่มที่มีค่าคะแนนร่างกายต่ำ นำเอาคะแนนร่างกายและราคาขายส่งเนื้อของผู้ประกอบการโรงฆ่า ไปกำหนดมาตรฐานราคาซื้อขายโคในตลาดนัดโค-กระบือ โดยกำหนดราคาเป็นบาท/นน. โคมีชีวิต โคที่มีค่าคะแนนร่างกายสูง มีราคาสูงกว่าโคที่มีค่าคะแนนร่างกายต่ำ ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโคในตลาดนัดทั้งหมดเห็นด้วยกับการกำหนดมาตรฐานราคาซื้อขายโคนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=712.pdf&id=738&keeptrack=8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การกำหนดมาตรฐานราคาซื้อขายโคในตลาดนัดโค – กระบือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.