การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่
เจ้าของผลงาน :  วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คำสำคัญ :   การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่, ภูมิปัญญา
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอธิบาย :  การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่ เป็นการนำผลงานวิจัยมาจัดการความรู้และถ่ายทอดให้กับชุมชน ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานสถาปัตยกรรม ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมและประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเชิงช่างในการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม และนำข้อมูลในการจัดกิจกรรมมาถอดเป็นคู่มือองค์ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจอย่างง่าย ในการดำเนินโครงการมีการจัดประชุมเพื่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา, การศึกษา
 
Creative Commons License
การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710