ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คำสำคัญ การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น;วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่;ภูมิปัญญา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่ เป็นการนำผลงานวิจัยมาจัดการความรู้และถ่ายทอดให้กับชุมชน ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานสถาปัตยกรรม ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมและประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเชิงช่างในการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม และนำข้อมูลในการจัดกิจกรรมมาถอดเป็นคู่มือองค์ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจอย่างง่าย ในการดำเนินโครงการมีการจัดประชุมเพื่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง