ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การพัฒนารูปแบบ;การบริหารสถานศึกษา;ความเป็นพลเมือง;สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง