รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.)
เจ้าของผลงาน :  ณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   องค์การคลังสินค้า, รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
หน่วยงาน :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำอธิบาย :  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าทางเกษตรแนวใหม่แบบครบวงจรขององค์การคลังสินค้า (อคส.) วิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเชิงปริมาณ และการรับฟังความคิดเห็น โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศอินเดียและองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ข้อค้นพบของการวิจัย คือ รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ที่ครบวงจรมีการดำเนินงาน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตร และการเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ต้นทุนและกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ผลผลิตในแต่ละฤดูการผลิต ส่วนที่ 2 การเก็บรักษาสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการขนส่งสินค้าเกษตร ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการกระจายสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้าจะต้องมีรูปแบบที่มีการดำเนินงานใน 3 ส่วนนี้ การวิจัยเสนอแนะให้แก้ไข ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้าเพื่อรองรับรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่แบบครบวงจรขององค์การคลังสินค้า หัวข้อวิจัยต่อไปเสนอแนะให้เป็น “กฎหมายว่าด้วยกำหนดพื้นที่เกษตรกรรม”
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710