ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกมาทางปัสสาวะและปัจจัยที่มีผลต่อการกินเค็มในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สายหยุด มูลเพ็ชร์
คำสำคัญ โซเดียม;ลดเค็ม;โรคความดันโลหิตสูง;โรคหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การลดการกินเค็มจะช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษานี้สำรวจการกินเค็มในชุมชนโดยการวัดระดับโซเดียมในปัสสาวะ การตรวจหาระดับโซเดียมด้วยเครื่องตรวจ KME-03 และการสัมภาษณ์ สรุปและข้อเสนอแนะคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการบริโภคอาหารเค็มเกินที่ระดับที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น ควรให้ความสำคัญในการหาแนวทางและนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการลดเค็ม ลดโรคต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.research.cmru.ac.th/research59/ris/view.php?no=557
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การสำรวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกมาทางปัสสาวะและปัจจัยที่มีผลต่อการกินเค็มในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง