การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาหรับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะในจังหวัดแพร่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาหรับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะในจังหวัดแพร่
เจ้าของผลงาน :  ศิริพร พันธุลี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   learning process, holistic health promotion, elderly, participatory public policy
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
คำอธิบาย :  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ สามารถคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อนาไปสู่การวางแผนขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 2) เพื่อเชื่อมร้อยประสานเครือข่ายผู้ทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและคณะทางานกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่ทางานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะในการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ และ3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการใน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย 5 พื้นที่นาร่อง ได้แก่ ทต.แม่หล่าย อบต.บ้านหนุน ทต.ร้องกวาง ทต.หนองม่วงไข่ ทต.สูงเม่น และ 5 พื้นที่ขยายผล ได้แก่ ทต.ห้วยหม้าย อบต.ร้องกวาง อบต.ตาหนักธรรม อบต.เหมืองหม้อ และอบต.บ้านเหล่า
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.thai-explore.net/
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710