ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาหรับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะในจังหวัดแพร่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริพร พันธุลี
คำสำคัญ learning process, holistic health promotion, elderly, participatory public policy
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ สามารถคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อนาไปสู่การวางแผนขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 2) เพื่อเชื่อมร้อยประสานเครือข่ายผู้ทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและคณะทางานกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่ทางานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะในการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ และ3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการใน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย 5 พื้นที่นาร่อง ได้แก่ ทต.แม่หล่าย อบต.บ้านหนุน ทต.ร้องกวาง ทต.หนองม่วงไข่ ทต.สูงเม่น และ 5 พื้นที่ขยายผล ได้แก่ ทต.ห้วยหม้าย อบต.ร้องกวาง อบต.ตาหนักธรรม อบต.เหมืองหม้อ และอบต.บ้านเหล่า
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง