ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว ในเขตจังหวัดชลบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สว่างพงษ์ แซ่จึง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ธุรกิจแฟรนไชส์;ร้านอาหารไทย;ร้านก๋วยเตี๋ยว
หน่วยงาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จจะประกอบไปด้วย ด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3) ทักษะและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 4) บุคลิกภาพของผู้ประกอบการ 5) การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ด้านคุณลักษณะของธุรกิจ 1)ระยะเวลา 2) ขนาดองค์กร 3) แหล่งที่มาของเงินทุน 4) ผลประกอบการ 5) ความสามารถในการถ่ายทอดวิธีการทำธุรกิจ 6) ความสามารถในการ ให้คำปรึกษา 7) เอกลักษณ์ของธุรกิจ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน 1) ปัจจัยการแข่งขัน 2) การสร้างนวัตกรรม 3) ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 4)การส่งเสริมของภาครัฐ ปัจจัยด้านการตลาด 1) คุณภาพสินคา้ 2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 4) การ ประชาสัมพันธ์และโฆษณา 5) ระบบแฟรนไชส์ 6) การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 7) การส่งเสริมการตลาด 8) การเลือกทำเลที่ตั้ง ปัจจัยด้านทรัพยากร 1) การฝึกอบรมพนักงาน 2) การหมุนเวียนของพนักงาน 3) การจัดหาพนักงาน 4) การธำรงรักษาพนักงาน ปัจจัยด้านเจ้าของหรือผู้จัดการ 1) ความเป็นผู้นำ ปัจจัยด้าน Five force model 1) คู่แข่งขันปัจจุบัน 2) คู่แข่งขันรายใหม่ 3) อำนาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัย 4) อำ นาจการต่อรองของผู้ซื้อ 5) สินค้าหรือบริการที่ทดแทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารแฟรนไชส์จะประกอบ ไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาหารอร่อย รสชาติอาหารที่มีมาตรฐาน ด้านลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ พื้นที่ร้านไม่แออัด การจัดร้านที่เป็นระเบียบสะดวกต่อการเดินและนั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/57700022.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว ในเขตจังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง