ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษากรณีสื่อพื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิราพร ขุนศรี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ เพลงซอล้านนา;สื่อพื้นบ้าน;วัฒนธรรมท้องถิ่น
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพลงซอพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีการปรับตัวตามธรรมชาติ ในคุณลักษณะส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ รูปแบบการแสดงซอ สถานที่ในการแสดง การแต่งกาย และการฟ้อนประกอบการซอ ส่วนที่เสมือนแก่น ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นเนื้อแท้ด้านความหมายและคุณค่าที่ควรจะรักษาไว้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเพลงซอ ความเชื่อ/ศรัทธา/การเคารพครูผ่านพิธีกรรม ความเป็นล้านนาผ่านทำนองเพลงซอ ความเป็นล้านนาผ่านภาษาคำเมือง การวางความสัมพันธ์ทางโลกและทางธรรม การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา และการให้สาระและบันเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ แม้จะยังคงอยู่ แต่ก็เริ่มผิดเพี้ยนและลดบทบาทลงตามกระแสโลกาภิวัตน์สื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/156630.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษากรณีสื่อพื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวัดเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง