ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการใช้ศักยภาพภูมิปัญญา และประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
เจ้าของผลงานร่วม อรพรรณ จันทร์อินทร์ , พินิจ ดวงจินดา
คำสำคัญ การมีส่วนร่วม;การใช้ศักยภาพด้านอาชีพ;ภูมิปัญญาด้านอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการกิจกรรม “กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการใช้ศักยภาพภูมิปัญญา และประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ความสามารถ และประสบการณ์ด้านอาชีพของผู้สูงอายุ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ ให้เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม 2. เพื่อจัดตั้งศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป 3. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถ และประสบการณ์ด้านอาชีพจากผู้สูงอายุในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สำหรับใช้เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้สืบทอดต่อไป 4. เพื่อนำเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ความสามารถ และประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการใช้ศักยภาพภูมิปัญญา และประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง