ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม: ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
คำสำคัญ วิถีธรรมชาติ;คนอีสาน;วัสดุในงานศิลปะ;ศิลปะสื่อผสม
หน่วยงาน ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม: ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน มีวัสดุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม แสดงถึง ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน ความสอดคล้องสัมพันธ์ ปัญญาในการใช้ประโยชน์และความเคารพในธรรมชาติ อันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สรรพชีวิตทั้งหลายเกิดความสมดุลในการดำรงอยู่ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ในการใช้วัสดุดิบจากพืชวงศ์หญ้าและพืชบางชนิด ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในงานหัตถกรรม การพัฒนา การจัดการวัสดุ เพื่อสร้างสรรค์รูปและความหมายในมิติทางทัศนศิลป์ การปฏิบัติงานในโครงการดำเนินการแบบใช้ความรู้จากการวิจัยนำไปสู่งานสร้างสรรค์(Research Led Practice)
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม: ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.