ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ การจัดหาแหล่งน้ำ;โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย;สถานีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง;หอถังน้ำไฟเบอร์กลาส;ระบบกระจายน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน จัดสร้างระบบสูบน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ พร้อมทั้งก่อสร้างหอถังสูง เพื่อสูบน้ำเข้าแปลงเกษตรและสระน้ำภายในโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง บ่อสูบน้ำ พร้อมติดตั้งหอถังน้ำไฟเบอร์กลาส และระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกันยายน 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/โครงการที่สำคัญ-c38/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำร-v8528
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง