ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการแก้มลิงกุดไผทพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ แก้มลิงกุดไผท;อาคารระบายน้ำล้น
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกห้วยลำพอก ประมาณ 4 กิโลเมตร ปริมาณดินขุด 239,800 ลูกบาศก์เมตร มีความยาวตามลำน้ำ 1,200 เมตร พร้อมก่อสร้างคันดินโดยรอบอาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารประกอบอื่น ๆ เพื่อให้เป็นแก้มลิงสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้ราษฎรได้ใช้ทำการเกษตร อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก สร้างเพื่อเก็บน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งให้แก่ราษฎรในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม https://projects.rdpb.go.th/projects/5745197715554304/แก้มลิงกุดไผทพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการแก้มลิงกุดไผทพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง