ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการฝายห้วยเพี้ยแก้วพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ฝายห้วยเพี้ยแก้ว;การพัฒนาแหล่งน้ำหนองใหญ่;ระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยเพี้ยแก้วพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำบริเวณบ้านนาภู ตำบลนาภู เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยเพี้ยแก้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.90 เมตร ยาว 26.50 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำปากคลองแบบ “ข” จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง ท่อรับน้ำขนาดความกว้าง 1.40 เมตร ยาว 11 เมตร จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง อาคารปลายคลอง ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 13 เมตร จำนวน 4 ช่อง 1 แห่ง และขุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง 6.90 เมตร ยาว 928 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนเมษายน 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://km.rdpb.go.th/Project/View/9175
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการฝายห้วยเพี้ยแก้วพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง