ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการฝายห้วยจันลัน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ฝายห้วยจันลัน;อาคารทดน้ำ;การขุดลอกลำห้วย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยจันลัน 2 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานโครงการฝายน้ำล้นห้วยจันลัน บริเวณพื้นที่บ้านหนองหิน ตำบลหนองมะแซว เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารทดน้ำแทนฝาย มข. เดิมที่ชำรุด พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วย ความลึก 1.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร เพื่อเพิ่มความจุของน้ำในลำห้วยจันลัน ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://km.rdpb.go.th/Project/View/9183
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการฝายห้วยจันลัน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง