ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่า;การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าไม้
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรมป่าไม้ ดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าในโรงเรียน พื้นที่ 5 ไร่ โดยจัดเป็นแปลงสาธิตวนเกษตรและพืชสมุนไพร ปลูกเสริมป่า สำรวจพันธุ์ไม้ และจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ จัดทำฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงที่กินได้ ให้โปรตีนสูงและเป็นที่นิยมในท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://km.rdpb.go.th/Project/View/9186
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง