ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า;ระบบส่งน้ำ;โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 แห่ง พร้อมระบบ ท่อส่งน้ำความยาว 1,152 เมตร ถังพักน้ำแบบหอสูง เพื่อกระจายไปยังพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก สูบน้ำจากห้วยโสกซัน พร้อมระบบกรองน้ำประปา เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ-โรงเรีย-v8611
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง