ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ฤทธิ์การยับยั้งสเคลอรอสตินของสารสมุนไพร โดยใช้วิธีทางคอมพิวเตอร์และการทดสอบฤทธิ์ในหลอดทดลอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาวดี อยู่อินทร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ภก. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล , ผศ.ดร.ภก. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม , ผศ.ดร. เจษฎา เรืองสุริยะ , ผศ.ดร. สุนีย์ จันทร์สกาว
คำสำคัญ Sclerostin inhibitor;Osteoporosis;Herbal compounds;Molecular docking;Molecular dynamics simulation
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาการสร้างแบบจำลองโมเลกุลด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ระหว่างสารสำคัญจากสมุนไพรกับโปรตีนสเคลอรอสติน (sclerostin) ด้วยเทคนิคโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้ง (molecular docking) ทำให้ได้สารที่ดีที่สุด 10 ชนิดจากสารสมุนไพรทั้งหมด 29 ชนิด และนำมาศึกษาต่อด้วยการสร้างแบบจำลองโมเลกุลเชิงพลวัต (molecular dynamics simulation) พบว่า baicalin เป็นสารที่สามารถจับกับ sclerostin ได้ดีที่สุด (รูปที่ 1) การศึกษาในหลอดทดลองพบว่า baicalin สามารถยับยั้ง sclerostin-LRP5 interaction ได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 10-6 โมลาร์ (ในช่วง 10-8-10-5 โมลาร์)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การวิเคราะห์ฤทธิ์การยับยั้งสเคลอรอสตินของสารสมุนไพร โดยใช้วิธีทางคอมพิวเตอร์และการทดสอบฤทธิ์ในหลอดทดลอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง