ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาวาวี กาโฮง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ วรรณกรรมมลายู;ปันตุนมลายูปาตานี;จังหวัดชายแดนภาคใต้;ความมั่นคงทางสังคม
หน่วยงาน สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสังเคราะห์องค์ความรู้ในปันตุนมลายูปาตานีและเสนอรูปแบบการนำปันตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่วิจัยประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา สามารถรวบรวมปันตุนมลายูปาตานีจำนวน 409 ปันตุน แบ่งประเภทตามเนื้อหาได้ 18 ประเภท ประกอบด้วยปันตุนดั้งเดิมและปันตุนสมัยใหม่ วิเคราะห์ผลแบบอุปนัยตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และนำเสนอผลการวิจัย ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ พบว่า สถานการณ์ปันตุนมลายูปาตานีในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤติ บทปันตุนกำลังลดบทบาทลงในสังคมมลายูปาตานีพร้อมๆ กับการจากไปของผู้รู้ปันตุน ปันตุนมลายูปาตานีส่วนมากมีลักษณะการประพันธ์แบบสี่วรรค ด้านเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นตัวตน ครอบครัว และสังคมมลายูปาตานีในอดีต เนื้อหาปันตุนยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าในการเป็นเครื่องมือปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้สมาชิกในครอบครัวและสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=1034
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง