ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การตัดเย็บผ้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประภานุช ถีสูงเนิน
เจ้าของผลงานร่วม เมดา อภัยรัตน์ , นฤมล จันทร์สุข
คำสำคัญ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้;การตัดเย็บผ้า;คหกรรมศาสตร์;การวัดตัวและการสร้างแบบ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การตัดเย็บผ้า ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเมินคุณภาพด้านมัลติมีเดีย และศึกษาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 75/ 75 ผลการศึกษาพบว่า ค่าผลการประเมินประสิทธิภาพ การเรียนรู้ E1 =ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ E2 =ประสิทธิภาพของผลลัพท์ ของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 84.43/88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนสามารถนำมาเป็นสื่อสอนเสริมหรือทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นส่วนของทฤษฎี และนักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาการปฎิบัติเรื่องการวัดตัวและการสร้างแบบได้ด้วยตนเองนอกเวลา และผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่า S.D. เท่ากับ 0.58 และการประเมินคุณภาพ ด้านมัลติมีเดีย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่า S.D. เท่ากับ 0.66 สรุปคือการประเมินคุณภาพของบทเรียน อยู่ในระดับดี และการประเมินคุณภาพมัลติมีเดียอยู่ในระดับดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/168556/139216
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การตัดเย็บผ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง