ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรพันธ์ สาตมุณี
เจ้าของผลงานร่วม สิริลักษณ์ บริรักษ์
คำสำคัญ การพัฒนาระบบ;ประสิทธิผล;การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบแบ่งผู้ใช้งาน ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฎิบัติงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ โดยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/165065/139131
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง