ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์และลูกชิ้นที่จำหน่ายในจังหวัดตรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มาลินี ฉินนานนท์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ บอแรกซ์;เนื้อสัตว์;ลูกชิ้น
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดลองย่อยสลายตัวอย่างด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 1 % และย้อมสีตัวอย่างด้วยสารละลายเคอร์คูมิน วิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคยูวีวิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับ Calibration Curve ของสารละลายมาตรฐานกรดบอริก พบว่า มีปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อหมูตัวอย่างทุกร้าน ในลูกชิ้นทุกตัวอย่าง ปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อหมูตัวอย่างอยู่ในช่วง 2.039 – 5.340 ppm ปริมาณบอแรกซ์ในลูกชิ้นตัวอย่างอยู่ในช่วง 1.608 – 2.572 ppm ซึ่งไม่ปลอดภยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 151) ซึ่งกำหนดให้บอแรกซ์เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/233/202
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์และลูกชิ้นที่จำหน่ายในจังหวัดตรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง