ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระพน ภานุรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม องอาจ มูลอัต
คำสำคัญ ระบบประกันภัย;ที่อยู่อาศัยออนไลน์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประเมินคุณภาพระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า ระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพครบทุกระบบงานตามขอบเขตของการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพของระบบมีผลประเมินโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.23, S.D. = 0.28 )
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-1-7-42-50.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.