ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศขายสกินแคร์แบรนด์ LPB CREAM
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ ตงฉิน
เจ้าของผลงานร่วม วีระชัย คอนจอหอ , อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด
คำสำคัญ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต;สินค้า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบสารสนเทศขายสกินแคร์แบรนด์ LPB CREAM ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศขายสกินแคร์แบรนด์ LPB CREAM และศึกษาผลความพึงพอใจและผู้ซื้อสินค้าที่มีต่อระบบสารสนเทศขายสกินแคร์แบรนด์ LPB CREAM ผลการวิจัยพบว่า 1. ระบบสารสนเทศขายสกินแคร์ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 1.) หน้าแรก 2.) วิธีการสั่งซื้อสินค้า 3.) แจ้งชำระเงิน 4.) บทความ 5.) เว็บบอร์ด 6.) เกี่ยวกับเรา และ7.) ติดต่อเรา 2. การศึกษาผลการทดลองใช้ พบว่าพนักงานและผู้สั่งซื้อสินค้ามีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.ผลการศึกษาระบบสารสนเทศขายสกินแคร์แบรนด์ LPB CREAM พบว่ามีความพึงพอใจในด้านการทำงานของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ อยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-1-6-37-41.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบสารสนเทศขายสกินแคร์แบรนด์ LPB CREAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง